مرور برچسب

الی ملک

الی ملکِ کاتب

الی ملک/ ایلومیلکو/Elimelek  Ilumilku / این نام کاتبی است که سه متن عمده شامل اسطوره‌شناسی اوگاریتی، اسطورۀ بعل آقت وکرت را تحریر کرده است.در چندین پایان نوشت، خود را شوبانیت  Šubanit ، شاگرد آتانو Attanu  ،کاهن عالی مقام، چوپان بلند…

اسطوره‌های بعل

اسطوره‌های بعل/Baal - myrhs/_در اوگاریتی اسطوره‌های بعل بر روی الواح گل رس به الفبای میخی اوگاریتی به‌وسیلۀ کاتب اِلی ملک Elimelek، ثبت‌شده است. این متون، یک دوره روایات به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهد که همه آن‌ها، ماهیت و کردار بعل به‌ویژه…

آقت قهرمان اوگاریت

آقت/Aqhat/ آقت ، قهرمان یک داستان اورگاریتی است که بخشی از آن، بر روی چندین لوحه حفظ و به وسیله الی ملک Elimelek، کاتب نوشته‌شده و از بایگانی رأس شمرا Ras šemra، به‌دست‌آمده است. دانل Danel از پادشاه خود می‌نالد، زیرا پسری ندارد و از…