برچسب: الی ملک

الی ملکِ کاتب

الی ملکِ کاتب

الی ملک/ ایلومیلکو/Elimelek  Ilumilku / این نام کاتبی است که سه متن عمده شامل اسطوره‌شناسی اوگاریتی، اسطورۀ بعل آقت وکرت را تحریر کرده است.در چندین پایان نوشت، خود را شوبانیت ...

اسطوره‌های بعل

اسطوره‌های بعل

اسطوره‌های بعل/Baal – myrhs/_در اوگاریتی [b’] اسطوره‌های بعل بر روی الواح گل رس به الفبای میخی اوگاریتی به‌وسیلۀ کاتب اِلی ملک Elimelek، ثبت‌شده است. این متون، یک دوره روایات به‌هم‌پیوسته...