مرور برچسب

ال

ال ، وجه تسمیه های کلی برای« خدا »در همۀ زبان‌های سامی

ال/ ایلو/EL/ Illu/ ال el یا ایل ( لو) Ill(u) وجه تسمیه های کلی برای« خدا »در همۀ زبان‌های سامی است ( مقایسه شود با الله). ریشۀ این اصطلاح موردبحث است آلبرایت Albright معنای « رهبر »را برای آن پیشنهاد می‌کند. برای نخستین بار در میان نام‌های…

اسطوره‌های بعل

اسطوره‌های بعل/Baal - myrhs/_در اوگاریتی اسطوره‌های بعل بر روی الواح گل رس به الفبای میخی اوگاریتی به‌وسیلۀ کاتب اِلی ملک Elimelek، ثبت‌شده است. این متون، یک دوره روایات به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهد که همه آن‌ها، ماهیت و کردار بعل به‌ویژه…

شهرهای فینیقیه

بندر شهرهای بزرگ صور «تیر»، صیدا «صیدون»، جلپل، برتوس «بیروت» و بوبلوس «بیبلوس» از شهرهای مهم فینیقی بودند که در ارتباطات بازرگانی و تجارت نقش به سزایی داشتند و حتی در خصوص هرکدام افسانه های گوناگون محلی نیز ایجاد شده بود. مردم شهر بیبلوس…