برچسب: ال

ال ، وجه تسمیه های کلی برای« خدا »در همۀ زبان‌های سامی

ال ، وجه تسمیه های کلی برای« خدا »در همۀ زبان‌های سامی

ال/ ایلو/EL/ Illu/ ال el یا ایل ( لو) Ill(u) وجه تسمیه های کلی برای« خدا »در همۀ زبان‌های سامی است ( مقایسه شود با الله). ریشۀ این اصطلاح موردبحث...

اسطوره‌های بعل

اسطوره‌های بعل

اسطوره‌های بعل/Baal – myrhs/_در اوگاریتی [b’] اسطوره‌های بعل بر روی الواح گل رس به الفبای میخی اوگاریتی به‌وسیلۀ کاتب اِلی ملک Elimelek، ثبت‌شده است. این متون، یک دوره روایات به‌هم‌پیوسته...