مرور برچسب

اوراتور

زبان اورارتو

نویسنده: یزدان صفایی رگه‌ی خاصی از زبان اورارتویی در زبان ارمنی وجود داشته و تاکنون نیز بخشی از آن حفظ شده است. میان زبان اورارتویی و هوریایی خویشاوندی وجود داشته است اما نمی‌توان آن‌ها را یکی دانست قواعد هر دو زبان یکی است. اگرچه…