مرور برچسب

اورینگ

کاربرد مستربچ در صنعت چیست؟

با دوام، چقرمگی و انعطاف پذیری، پلاستیک تقریباً در تمام بخش های تولیدی استفاده می شود، برای تولید محصول پلاستیکی، تولید کننده نیاز به استفاده از مستربچ دارد، می تواند مستربچ کمک فرایند و مستربچ رنگ یا مستربچ لیزکننده باشد. با این حال، برای