مرور برچسب

اوُش بام

معرفی کوتاه گروهی از ایزدان

نَریُوسَنگ پیام‌آور اورمزد و نمونۀ کامل نری و مردانگی است. او بخشی از نطفه گیومرث، پیش نمونه1 مردمان، را نگاه می‌دارد. اریامَنُ نام ایزد دوستی و پیوند و آرامش است. نخستین پزشک مینوی است که چاره و درمان دردها به دست او سپرده شده است. در…