مرور برچسب

ايران زمين

درفش کاویانی

به نام دادار هستی بخش اهورامزدا آنگاه که مردمانی دارای بیرق – ارتش و پادشاه و نماینده می شوند میتوان گفت که آن زمان نقطه آغاز تمدن آن کشور است . سرآغاز پیدایش تمدن ایران زمین ( ایرانشهر – ائیرینه – ائیرینه وئیجه ) کلمه آریا…