مرور برچسب

ایشتار آربلا

الهه آشوریان، ایشتار آربلا

ایشتار آربلا  Ištar of Arbelaپادشاهان آشوری از این الهه استمداد می‌کردند، تا به‌وسیلۀ غیب‌گویی خود، قبل از تصمیمات سیاسی و نظامی مهم به آن‌ها هشدار دهد. قرینۀ ستاره‌ای او ممکن است شعرای یمانی باشد که آن را ستارۀ ناهید در طی افول خود…