مرور برچسب

ایشهارا

الهه بین النهرین، ایشهارا

ایشهارا / اشهارا / Išhara/ Ešhar / الهۀ بین‌النهرینی و دارای اصل و منشأ ناشناخته. برای نامش هیچ وجه تسمیه ای یافت نشده است. ایشهارا برای اولین بار، در متون پیش_ سارگونی از ابلا Ebla ظاهر می‌شود و سپس به‌عنوان اله‍ۀ عشق در دعاهای مربوط به…