مرور برچسب

ایشوم

خدای بابلی، ایشوم

ایشوم / Išum/ _ خدای بابلی منشأ او مورد تردید است. او را باخدای سومری به نام هندورسانگا Hendur sanga، یکسان می‌دانستند و احتمالاً این امر در هزارۀ سوم پیش از میلاد مرسوم بود. ایشوم خدایی بسیار محبوب به شمار می‌رفت و این موضوع از تعداد…