مرور برچسب

ایلومیلکو

الی ملکِ کاتب

الی ملک/ ایلومیلکو/Elimelek  Ilumilku / این نام کاتبی است که سه متن عمده شامل اسطوره‌شناسی اوگاریتی، اسطورۀ بعل آقت وکرت را تحریر کرده است.در چندین پایان نوشت، خود را شوبانیت  Šubanit ، شاگرد آتانو Attanu  ،کاهن عالی مقام، چوپان بلند…