مرور برچسب

ایلو یانکا

هیولای دریایی، ایلو یانکا

ایلو یانکا / Illuyanka/ یک هیولای دریایی اژدها مانند عظیم که در اسطورۀ حاتی ها ظاهر می‌شود. این حکایت مقدمه‌ای اسطوره‌ای برای مراسم سال نو حاتی ها به کار می‌رفت که در نریک  Nerik بر پا می‌شد. نریک مرکز عمدۀ مراسم مربوط به زالیانو zaliyanu…