مرور برچسب

ایل سنجابی

ایل سنجابی و تشکیل کمیته دفاع ملی

اتحاد ایران و آلمان بر علیه روس ها بعد از عزیمت تعدادی از نمایندگان مجلس به همراه مهاجرین از تهران ، مجلس شورای ملی اکثریت خود را از دست داد و علی رغم تلاش های مستوفی الممالک جهت باز گرداندن نمایندگان ، آنها به راه خود ادامه دادند.…