مرور برچسب

اینارا

خدایان حاتی /Hattian gods/

اصطلاح حاتی از سوی هیتی های هند و اروپایی برای توصیف زبان و اهالی جلگه آناتولی مرکزی به کار می‌رفت، ناحیه ای که تقریباً به‌وسیلۀ رود قزل ایرماق (هالیس Halys) باستانی توصیف می‌شود. حاتی ها دارای زبان کم شناختۀ خود و تعدادی اسطوره بودند که…

اینارا، الهه آناتولیایی

اینارا /(Inar(a/ الهۀ آناتولیایی  که احتمالاً یک تجلی حاتیایی از مادر _ الهه است. نام این الهه، پیش از آن متون سدۀ نوزدهم ، از کانش kaniš ذکرشده است. در طی سلطنت هیتیایی کهن ، او را شهر _ الهه  هات توسا Hattusa  می‌دانستند. محبوبیت او پس…