مرور برچسب

ایوب و شیطان

کتاب ایوب

کتاب ایوب در کتاب مقدس عبری در میان کتاب‌هایی که Ketuvim («نوشته‌ها») نامیده شده‌اند، همراه با کتب جامعه نامه و کتاب امثال یافت می‌شود. هر سه متعلق به ژانری هستند که به عنوان ادبیات حکمت شناخته می شود. کتاب‌ها بازتاب فرهنگی باستانی مشترکی…