مرور برچسب

باغ کتاب تهران

باغ کتاب تهران

باغ کتاب تهران باغ کتاب تهران، واقع شده در منطقه ی عباس اباد تهران و بزرگترین مجموعه ی فرهنگی خاورمیانه 110 هزار متر مربع وسعت این باغ است.باغ کتاب را میتوان به 4بخش اصلی تقسیم کرد:1_بهارستان:این بخش از باغ کتاب مربوط به کودک و…