مرور برچسب

بدرالملکوک

سرنوشت تلخ بدرالملکوک همسر احمدشاه قاجار آخرین ملکه قاجاری+ عکس

سحرگاه سه شنبه اول خرداد ماه ۱۳۵۸ در اطاق شماره ۲۳۱ بیمارستان الوند بدر الملوک والا همسر احمد شاه قاجار بدرود حیات گفت و صبح چهارشنبه تنها دختر او چند تن از خواهران و برادرانش جسد او را به بهشت زهرا بردند و به خاک سپردند. بدر الملوک…