مرور برچسب

بزرگترین خودکشی تاریخ

ماجرای وحشتناک خودکشی دسته جمعی

در جمهوری گویان* و در سال 1978 جیم جونز، رهبر مردمی کشاورزان و کارگران مزرعه را دعوت کرد که همگی در مزارع کشاورزی خود و به صورت دسته جمعی خودکشی کنند.داستان هولناک یک خودکشی دسته جمعیتنها ٥ نفر از این خودکشی دسته جمعی…