مرور برچسب

بزرگترین دروغ های تاریخ ایران

بزرگترین دروغ های تاریخ ایران

دوران صفویه نقطه عطفی در تاریخ ایران از نظر مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. البته پادشاهان صفوی  در ابتدا با ادعای مرید و مرادی، زهدگرایی و پرهیز از دنیا، جایی در میان مردم ستمدیده باز کردند اما بعد تخته پوست و کشکول را کنار گذاشتند و…