مرور برچسب

بعلت_ سری

بعلت_ سری، الهه بابلی

بعلت_ سری/ Belet_Seri/_الهۀ بابلینام او به معنای« بانوی دشت» است. او همسر آمورو Amurru، خدای بیابان گردان بود با توجه به بابلی‌ها که دشت و جهان فرودین را باهم در ارتباط می‌دانستند این الهه نیز در رابطه با قلمرو مردگان بود که در آنجا،…