مرور برچسب

بلندترین بادگیر جهان

سفر به نخستین شهر خشتی جهان

«یزدگرد در سر راه خود به خراسان زمینى زیبا دید و گفت من در اینجا شهرى به نام یزدان خواهم ساخت كه همان یزدان شهر است. بنایان در كار آمدند و به كار مشغول شدند و چون به نام یزدان مى‏ساخت آن را یزدان كرت نام نهاد، اسم او كه شاپور بود به…