مرور برچسب

بهرام پنجم ملقب به گور

بررسی وضع مسیحیان در عصر ساسانیان -بخش سوم

-بخش سوم بهرام پنجم ملقب به گور (420 تا 438 میلادی) پسر و جانشین یزدگرد یکم به موجب پیمان صلحی که در سال 422 میلادی با رومیان منعقد کرد، به مسیحیان ساکن ایران آزادی مذهبی را به طور کامل اعطا نمود و به آنان اجازه داد تا مراسم دینی خود را…