مرور برچسب

بهمن انصاري

ریشه مشترک مردمان خاورمیانه و ایران و آسیای مرکزی، بر پایه بندهشن

گزارشي از: بهمن سوشيانت (بهمن انصاري) در بندهشن ميخوانيم، موجودي شبه انسان به نام كيومرث (گيه مرتن - پيروان آذركيوان اورا گلشاه نيز ميناميدند) به همراه گاوي به نام اوك دات اولين آفريده هاي يزدان در ايران‌ويچ بودند. با يورش اهريمن و برهم…