مرور برچسب

بهمن جادویه سردار ساسانی

زندگینامه بهمن جادویه سردار ساسانی

بهمن جادویه یا بهمن جاذویه یکی از پهلوانان و سرداران اواخر دوره ساسانی است. شهرت بهمن جادویه به خاطر فرماندهی سپاه ایران در نبرد پل و همچنین شرکت در نبرد قادسیه است.در سال 634 میلادی که وضع داخلی ایران به هیچ وجه خوب نبود. رستم فرخزاد…