مرور برچسب

بهمن سوشيانت

ريشه مشترك مردمان خاورميانه و ايران و آسياي مركزي، بر پايه بندهشن

گزارشي از: بهمن سوشيانت (بهمن انصاري)در بندهشن ميخوانيم، موجودي شبه انسان به نام كيومرث (گيه مرتن - پيروان آذركيوان اورا گلشاه نيز ميناميدند) به همراه گاوي به نام اوك دات اولين آفريده هاي يزدان در ايران‌ويچ بودند. با يورش اهريمن و برهم…