مرور برچسب

بوکدنصر

اِرمیا نبی

ارمیا. (اِخ ) ارمیاء. نبی است . (منتهی الارب ). نام یکی از پیغمبران بنی اسرائیل . (برهان ).