مرور برچسب

بیوه سیاه امپراتوری رم

بیوه سیاه امپراتوری رم که با حیله گری خود کام مردان را با مرگ شیرین می کرد!

لوکوستا زنی بود که به بیوه سیاه امپراتوری رم معروف شد چرا که با استفاده از دانش خود درباره مواد سمی, خیلی از افراد را به کام مرگ می کشاندبیوه سیاه امپراتوری رم که بود؟ در اوج امپراتوری روم که ثروتمندان و فرمانروایان تشنه قدرت…