مرور برچسب

تاتاران

مورّخان و نویسندگان تاریخ ساسانیان در نخستین سده های اسلامی -بخش پنجم

    -بخش پنجمش ) یاقوت حموی :    یاقوت که پیوست در منابع تاریخی و جغرافیایی از او به عنوان یاقوت حموی نام برده می شود یکی از برجسته ترین جغرافیادانان و مورخان جهان اسلام به شمار رفته است. وی افزون بر این شخصیتی علمی و کم نظیر در…