مرور برچسب

تاجران ایرانی

فهرست سیاه انگلیسی‌ها از تاجران ایرانی

مطالبی که در این گزارش آمده‌اند، از مجموعه نامه‌های تجارت‌خانه «حاجی رحیم اتحادیه ابن حاجی لطف‌علی اتحادیه و پسران» تهیه شده است. متاسفانه، چون مقداری از آن‌ها در طول زمان از بین رفته، جزئیات قضیه تا حدی مبهم است، ولی چه بسا با رجوع به…