مرور برچسب

تارو

هوا_خدا

هوا_خدا/Weather-god/ توفان-خدا و هوا-خدا در مناطق شمالی و کوهستانی خاورمیانۀ باستآن‌که برای حاصل خیزی محصولات به باران سالانه نیازمند بودند، به‌طور گسترده ای مورد ستایش قرار می‌گرفتند. هوا-خدا از صورت یک خدای کاملاً کیهانی در میان خدایانی…