مرور برچسب

تاریخشناسی

اسناد و مدارک تاریخی

در تاریخ نویسی پژوهشگر باید مراحل و قوانینی را رعایت کند.پیش از اینکه او به نوشتن و تحقیق پردازد بایستی سندیت و درستی منابع تحقیق خود را جویا شود و اطمینان پیدا کند که آن منابعی که از روی آنها دارد اظهارنظر و داوری میکند تا چه اندازه معتبر…

مراحل پژوهش در تاریخنگاری

به طور خلاصه میخواهم مراحل پژوهش در تاریخنگاری را فهرست وار بنویسم. در هر نوع پژوهش و از جمله در پژوهش های تاریخنگاری نظم و مراحلی هست که بکاربردن و رعایت آن مراحل الزامیست.دربارۀ تعداد مراحل پژوهش و نیز اینکه در ترتیب تقدم و تأخر آنها…

مفهوم امروزی و گذشته از تاریخ

تصوری که در گذشته از جریان تاریخ در اذهان بود،آن را بمنزلۀ رودی عظیم و خروشان قلمداد می کردکه از بستری به بستر دیگر می غلطد و مورخ از اینکه به سرچشمه اش راه پیدا کند یا از کرانۀ آسوده یی به جریان آن بنگرد لذت می برد،اکنون جای خود را به تصور…