مرور برچسب

تاریخچه قاجاریان

احمد شاه قاجار، تنها پادشاه مشروطه ایران

بسیاری احمدشاه قاجار را نماد ضعف، سستی، بی‌دست و پایی دانسته و ایران عصر او را با آشوب، جنگ، قحطی، بی ثباتی و بلا و مصیبت همراه می‌دانند. این تفاسیر و برداشت ها تا حدود زیادی از شخص احمد شاه و ایران دوره او درست است اما نباید این ا فراموش

شکنجه قاتل ناصرالدین

 درباره نحوه برخورد با قاتل ناصرالدین شاه میرزا_رضا_کرمانی در کتاب روزنامه خاطرات عین السلطنه اینگونه آمده است: «این را هم افخم الدوله گفت که شکرالله خان برادر فرج الله خان حاکم الموت را با میرزا رضا در کالسکه نشانیده به باغ شاه آوردند و…