مرور برچسب

تاریخچۀ هالووین

تاریخچۀ هالووین; منشأ و حقایق

هالووین از قدیمی ترین مناسبت های سنتی دنیا است چون به یکی از اساسی ترین ویژگی های هستیِ انسان می پردازد: رابطۀ زندگان با مردگان. از گذشته های دور، همۀ تمدن های ثبت شده در تاریخ نوعی مناسک آیینی برای تأمل در این پرسش ها داشته و دارند که…