مرور برچسب

تجزیه ایران

قضیه جدایی ۳۸۰۰ کیلومتر مربع از خاک کشور

در دوره قاجار بخش‌های وسیعی از ایران پس از جنگ‌های طولانی جدا شد، ولی در دوره رضاخان از جنگ خبری نبود و با خوبی و ملایمت! و در حال صلح و فقط با یک امضاء ۳۸۰۰ کیلومترمربع از خاک ایران جدا شد. برخلاف عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای که در