مرور برچسب

تجمل

دستمزد خاندان قاجاری چقدر بود؟

پرداخت حقوق همواره از دغدغه‌های مهم حاکمان ایران بوده است. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد ریشه مسئله پرداخت حقوق به دوره قاجار برمی‌گردد؛ یعنی زمانی که وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شد و به تبع آن، کارکنان دولت چندبرابر شدند و بدین ترتیب شمار