مرور برچسب

تحفۀ النظایر فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار

مورّخان و نویسندگان تاریخ ساسانیان در نخستین سده های اسلامی-بخش سوم

     -بخش سومر ) ابن بطوطه (Ibn-e Batuta) :    مورخان و پژوهشگران در عرصه دانش تاریخ ابن بطوطه را با سفرنامه اش تحت عنوان «سفرنامۀ ابن بطوطه» می شناسند. برخی او را یا هرودت در تاریخ و تاریخ نگاری دوران اسلامی مقایسه می کنند. هرودت…