مرور برچسب

تحلیل خودکامگی

دمی با جامعه شناسی خودکامگی

نظام سیاسی ایران از میان انواع نظام های شناخته شده،نظام خودکامگی بوده است،یعنی نظامی که به ظاهر یک نفر،بدون ضابطه و قانون،خواسته های خود را تحمیل می کند... در نظام خودکامگی ترس جانمایه رابطه بین پادشاه و مردم است. فردوسی در داستان…