مرور برچسب

تحلیل ناقص تاریخی

تفکر و تحلیل قبیله ای ما

یکی از نشانه های پیشرفت فکری و علمی جامعه،قطع رابطه باتحلیلهای سادۀ عامیانه،به نفع تحلیلهای دقیق و منطقی و پیچیدۀ چند عاملی است. همه نارساییهای فرهنگی (به معنی وسیع کلمه) را حاصل خودکامگی دانستن،به معنای این تفکر کهن و قبیله ای ست که…