مرور برچسب

تحولات سیاسی ایران

دانشگاه تهران در تحولات سیاسی ایران چه نقشی داشت ؟

ایران در گذار به دنیای جدید نیاز به نهاد‌های نوینی در همه عرصه‌ها داشت. شکل‌گیری برخی از این نهاد‌ها بدون پیشینه فرهنگی و تاریخی و با اتکا به آموزه‌ها و دستاورد‌های غربی رخ داد و برخی دیگر بازنمایی و بازسازی داشته‌های تاریخی و فرهنگی…