مرور برچسب

ترس

مار در لیوان شراب

در چین باستان، شخصی به نام " له گوان" حکمران منطقه "خه نان " بود.او دوستی داشت که گاهی برای نوشیدن شراب و گپ زدن به خانه وی می آمد. مدتی بود که آن دوست به منزل له گوان نیامده بود لذا له گوان شخصی را به سراغ او فرستاد تا از وضعش با خبر…