مرور برچسب

ترکان خاتون مادر محمدخوارزمشاه

نابودی ایران به دست مغول ها به کمک ترکان خاتون مادر محمدخوارزمشاه

ترکان خاتون مادر سلطان محمد خوارزمشاه است، او دختر یکی از امرای تُرک قنقلی بود و پس از ازدواج با سلطان تکش کسان و نزدیکان خویش را در اداره کارهای دولتی دخالت داد و هر ناحیه‌ای که به دست سلطان تکش و یا پسرش سلطان محمد فتح می‌شد یکی از…