مرور برچسب

ترکان قزل باش در دروان صفوی

شکنجه های فوق وحشتناک ترکان قزل باش در دروان صفوی+عکس

شاه عباس صفوی در دربارش مومنین ترکی را  تربیت کرده بود که انسان را در حالی که زنده بود ، می خوردندزنده یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی یکی از معدود نویسندگان و روشنفکران ایرانی بود که در زمینهء قتل ها و آدمکشی ها و آدمخوری هایی که در طول…