مرور برچسب

تشکیل دولت صفویه

چه عواملی منجر به تشکیل دولت صفویه شد؟

زمینه های مذهبی سلسله صفویه ( دولت صفویه ) به دو دلیل در تاریخ ایران حائز اهمیت است. نخست، رسمیت بخشیدن به مذهب تشیّع و دیگری احیای وحدت ملی ایران. با نگاهی به منابع و مآخذ تاریخ شیعه در درمی‌یابیم نفوذ تشیّع در ایران به یکباره صورت نگرفت…