مرور برچسب

تغذیه در دوران اشکانیان

غذاهای دوره اشکانیان چه بود؟

آنچه در مورد غذای دوره اشکانی میدانیم از طریق تاریخنگاران رومی به ما رسیده است. مارکوس گاویوس ابیسیوس و مارکوس پرسیوی کاتو در این مورد مطالبی بیان کرده اند. نان در دوره اشکانیان به صورت نانی محکم و سفت بوده که شباهت زیادی با بیسکویتهای…