مرور برچسب

تل عبید

نین خورسانگا ، الهه سومری

نین خورسانگا/نین خورساگ/Ninhursanga/Ninhursag/ الهۀ سومری «بانوی خورساگ» (سرزمین سنگی بیابانی بر طبق گفتۀ یاکوبسن). اسطورۀ لوگال.اِ lugal. E(_نی نورتا) توضیح می‌دهد که چگونه این لقب به‌وسیلۀ پسرش نی نورتا به او داده‌شده بعد از آن‌که نی…