مرور برچسب

جالینوس

جالینوس سردار ایرانی در زمان ساسانیان چه کسی بود؟

گلینوش یا جالینوس نام یکی از سردار ایرانی در زمان امپراتوری ساسانی و همچنین یکی از قهرمانان شاهنامه است. گلینوش در واقع یک اشراف زاده ارمنی بود که در ارتش ایران خدمت میکرد. نام این سردار را منابع عربی که به احتمال زیاد هم اشتباه است به…