مرور برچسب

جعفرخان زند

جعفرخان زند

میرزا جعفر خان پسر صادق‌خان زند و پدر لطفعلی‌خان زند، یکی از فرمانروایان زندیان بود. او همچنین برادر مادری علیمراد خان زند بود و به همین دلیل بر خلاف پدر و دیگر برادرانش کشته نشد. بعد از مرگ علیمراد خان به تخت نشست. او چندی فرمانرویی…