مرور برچسب

جمعیت ایران در قاجار

وضعیت جامعه و جمعیت ایران در زمان قاجار

در این نوشته به بررسی وضعیت جامعه و  جمعیت ایران در زمان قاجار می پردازیم. جامعه ی ایران در دوره ی قاجاریه، یک جامعه ی تقریباً قرون و وسطایی و واجد قسمت عمده مشخصات  قرون وسطی بود و تعصبات ملی و مذهبی شدید بر روح و فکر اکثریت قریب به اتفاق…