مرور برچسب

جنگ خالوله

جنگ خالوله یکی از کهن‌ترین جنگ‌های قبایل ایرانی زاگرس‌نشین

جنگ خالوله از کهن‌ترین جنگ‌های قبایل ایرانی زاگرس‌نشین بود که با سلاطین میان‌رودان انجام داده‌است. اگر ذکری در منابع، از ایرانیان نمی‌شود ممکن است دلیل‌اش این باشد که جبهه مخالف صاحب خط نوشتاری بود به همین سبب عمداً یا سهواً از موفقیت‌های…