مرور برچسب

جنگ شوشتر

نخستین آشنایی اعراب مسلمان با نظام دیوانی ایران

 هرمزان را بشناسیم1ـ درباره نظام دیوانی ایران و آیین کشورداری ایرانیان، و اثری که در دولت های مجاور یا دولتهای دیگری که جانشین دولتهای ایرانی بوده اند داشته، هرچند تاکنون تحقیقات سودمندی شده و اطلاعات ما در این…