مرور برچسب

جیران

حرمسرای ناصرالدین شاه، آینه عبرت تاریخ

حرمسرای ناصرالدین شاه از شاخص ترین ویژگی های حکومت اوست. وی حرمسرایی عریض و طویل برای خود ساخت که از  آن در تاریخ‌ها و سفرنامه‌های آن دوره یاد شده است. به نقل از عین‌السلطنه، ناصرالدین شاه 112 زن‌ عقدی و صیغه‌ای داشت که به همراه نوکر و…

هزارتوی حرمسرای ناصرالدین شاه / شیفته دختر باغبان باشی به یاد «جیران»

همیشه حرم‌سرای شاهان و آداب برخورد آنان با زنان برای همگان جذابیت بسیار داشته است به ویژه آن که اعتماد السلطنه روایت کرده ناصرالدین شاه هنگام مرگش ۲۰۰۰ زن داشت.     در این بین عبدالله مستوفی در جلد یک کتاب «شرح زندگانی من» در بخش سلطنت